ราคา : เนื้อสัตว์-ค้าปลีก (ข้อมูล ณ วันที่ 03/12/2563)
ลำดับ รายการ ราคา หน่วย