ราคา : ผักสด-ค้าปลีก (ข้อมูล ณ วันที่ 14/08/2563)
ลำดับ รายการ ราคา หน่วย